LAW OFFICES OF
JOSEPH CHITMONGRAN

A Different Type of Lawyer.
A Different Type of Law Firm.

THAI COMMUNITY SERVICES

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ชุมชนไทยเพจ ขอสำนักงานกฎหมาย LAW OFFICES OF JOSEPH CHITMONGRAN เพจนี้ทำขึ้นเพื่อสนับสนุนไม่ใช่แค่ คนไทย-อเมริกา และ ผู้ถือวีซ่าชั่วคราว แต่ยังทำขึ้นเพื่อคนไทยใน   ประเทศไทยที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาโดยทั้ง เข้ามาในสถานะวีซ่าชั่วคราวหรือวีซ่าถาวร  พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือแก่คุณ
(Welcome to the THAI COMMUNITY page here at the LAW OFFICES OF JOSEPH CHITMONGRAN.  This section was created to support not only long time Thai US residents and recent nonimmigrant visitors, but also for those currently in Thailand who intend to travel to the United States, either in immigrant or nonimmigrant status. We are here to help all of you!)
IMMIGRATION LAW by Attorney Joseph Chitmongran
OUR WEEKLY COLUMN
IN THE NEWSPAPER!!!
 ยื่นขอ ใบเขียว (Green Card) ต่ออายุใบเขียว
 2 ปี/10 ปี  (Removal of Conditions/Extend)
 ยื่นขอ ซิติเซน K-1วีซ่าคู่หน K-2 ลูก และ  K-3/K-4 คด เนรเทศ (Deportation / Removal 
  Defense)
Immigration Law Services We Provide: บริการของเรา


A permanent residence card…ใบเขียว คือ หลักฐานที่แสดงว่าผู้ถือนั้นเป็นผู้อยู่อาศัยแบบถูกต้องตามกฎหมาย (Lawful Permanent Resident (LPR) ของสหรัฐอเมริกา  มีสิทธิ์ในการอยู่อาศัยและทำงานในสหรัฐเป็นเวลา 2 ปี หรือ 10 ปี

There are 5 main ways to get…วิธีในการได้รับใบเขียวมีหลักๆ 5 วิธี คือ
1) เป็นสมาชิกครอบครัว (คู่สมรส พ่อแม่ บุตร พี่น้อง ฯลฯ)
2) การจ้างงาน
3) การลงทุน
4) ล็อตเตอรี่โปรแกรม
5) เป็นผู้ลี้ภัย
2 Year Expirations: ผู้ถือใบเขียว 2 ปี
A green card granted with a 2 year term is called a… ใบเขียวที่มีระยะเวลา 2 ปี นี้เรียกว่าใบเขียวแบบมีเงื่อนไข (conditional green card) ก่อนใบเขียวมีอายุครบ 2 ปีนับจากวันได้รับ ผู้ถือใบเขียวนั้นต้องยื่นคำร้องเพื่อถอดถอนเงื่อนไขของการอยู่อาศัย ถ้าไม่ยื่นคำร้องขอถอดทอนเงื่อนไขนี้จะส่งผลต่อการหมดอายุและยกเลิกสถานภาพในสหรัฐทันที
Currently Married or Not … ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะแต่งงานหรือไม่ สำนักงานเราสามารถช่วยยื่นคำร้องในการถอดถอนเงื่อนไขนี้ เพื่อคุณจะสามารถได้รับใบเขียว 10 ปี ได้

Those with 10 Year Expirations: ผู้ถือใบเขียว 10 ปี
For those holding a green card with a 10 year term… ผู้ที่ถือใบเขียว 10 ปี จะต้องยื่นคำร้องก่อนวันหมดอายุเพื่อคงไว้ซึ่งหลักฐานของสถานภาพคุณในสหรัฐ แม้ว่าคุณจะไม่สูญเสียสถานภาพที่ถูกกฎหมายอันแท้จริงเมื่อใบเขียวของคุณหมดอายุแล้ว แต่การต่ออายุใบเขียวนี้อาจมีผลต่อการการจ้างงาน การรับสิทธิ์ประโยชน์ และการเดินทางกลับเข้าใหม่เมื่อออกนอกประเทศ
A K-1 Fiancé visa is available to… วีซ่าคู่หมั้น (K-1) ออกให้แก่ผู้ที่เป็นคู่หมั้นของชาวอเมริกันที่ประสงค์จะนำคู่หมั้นตนมาและตั้งใจที่จะแต่งงานภายใน 90 วัน ของการมาถึง ถ้าคู่หมั้นนั้นมีบุตร เราสามารถที่จะสมัครวีซ่าชนิด K-2 ให้แก่บุตรที่ต้องการเดินทางมาพร้อมกับคู่หมั้นได้

Spousal Visa (K-3) & Children Visa (K-4): วีซ่าคู่สมรส (K-3) &วีซ่าบุตรของคู่สมรส (K-4)

A K-3 Spousal visa is available to… วีซ่าคู่สมรส (K-3) ออกให้แก่ผู้ที่เป็นคู่สมรสของชาวอเมริกันซึ่งแต่งงานกันนอกสหรัฐและประสงค์จะนำคู่สมรสตนมาและตั้งใจที่จะอยู่อาศัยในสหรัฐ ถ้าคู่สมรสนั้นมีบุตร เราสามารถที่จะสมัครวีซ่าชนิด K-4 ให้แก่บุตรที่ต้องการเดินทางมาพร้อมกับคู่สมรสได้


U.S. Citizenship and Naturalization: สัญชาติอเมริกันและกระบวนการสาบานตน

ผู้ที่ถือสัญชาติอเมริกัน ได้แก่
1) ผู้ที่เกิดในสหรัฐอเมริกา
2) ผู้ที่ผ่านกระบวนการสาบานตน

Benefits of US Citizenship: สิทธิประโยชน์ของการถือสัญชาติอเมริกัน
There are many benefits of being a U.S. Citizen…ตัวอย่างของสิทธิประโยชน์ของการถือสัญชาติอเมริกัน
1) สิทธิ์ในการอยู่อาศัยและทำงานในสหรัฐได้เป็นเวลานาน
2) สิทธ์ในการรับรองสมาชิกครอบครัวเพื่อเข้ามาและอยู่อาศัยในสหรัฐได้อย่างถูกกฎหมาย
3) สิทธิ์ในการเลือกตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลประชาธิปไตย

Become a US Citizen: การเป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกัน
Although there are numerous ways to … มีหลายวิธีในการเป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกัน แต่ละวิธีมีข้อต้องการแตกต่างกันไป
For Single Self-Petitioners: สำหรับคนสถานภาพโสดหรือไม่แต่งงาน ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป อยู่อาศัยในสหรัฐอย่างถูกกฎหมาย (เป็นผู้ถือใบเขียว) อย่างน้อย 5 ปี
For Married Petitioners: สำหรับคนสถานภาพแต่งงาน ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป อยู่อาศัยในสหรัฐอย่างถูกกฎหมาย (เป็นผู้ถือใบเขียว) อย่างน้อย 3 ปี และสมรสอยู่กับคู่สมรสคนเดิมที่สมัครใบเขียวให้ในตอนแรก
Note: หมายเหตุ
There are other requirements than those listed…นอกจากนี้ยังมีข้อต้องการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว กรุณาติดต่อสำนักงานเพื่อพิจารณาว่าคุณสามารถสมัครเป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกันได้หรือไม่

Change of Status: การเปลี่ยนสถานะ
A change of stay occurs when … การเปลี่ยนสถานะนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐภายใต้วีซ่าชนิดหนึ่งและได้รับการอนุญาตให้พักอาศัยภายใต้วีซ่าอีกชนิดหนึ่ง เช่น เมื่อนักท่องเที่ยวตัดสินใจที่จะอยู่นานขึ้นเพื่อศึกษาต่อ (วีซ่า B-2 เปลี่ยนเป็น F-1)

Extension of Stay: การยืดระยะเวลาการพักอาศัย
Authorization by USCIS for the immigrant to… ผู้ที่ได้รับการอนุญาตจาก USCIS ให้พักอาศัยต่อในสหรัฐเกินระยะเวลาที่ได้รับในครั้งแรกภายใต้วีซ่าชนิดนั้นๆ ผู้นั้นจะได้รับการอนุญาตให้ยืดระยะเวลาการพักอาศัยจนกระทั่งถึงระยะเวลาใหม่ที่กำหนด ชาวต่างชาติผู้ได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐจะได้รับอนุญาตให้พักอาศัยในระยะเวลาที่กำหนดว่าสามารถอยู่ในสหรัฐได้นานเพียงไร ชาวต่างชาติผู้นั้นจะต้องเดินทางออกจากสหรัฐก่อนที่ระยะเวลาจะสิ้นสุด หรือจะต้องยื่นคำร้องต่อ USCIS เพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลาเพื่ออยู่ต่อ ผู้ที่อยู่ต่อไปในสหรัฐหลังจากระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผู้นั้นเป็นผู้อยู่อาศัยแบบผิดกฎหมาย


Request for Evidence ("RFE"): คำร้องขอหลักฐาน
A request for evidence …คำร้องขอหลักฐาน คือ จดหมายที่ถูกส่งโดยรัฐบาลเพื่อหาหลักฐานชั้นต้นที่ไม่ได้รับ หรือหาหลักฐานเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับคำร้อง การร้องเรียน หรือคดีที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้าน immigration โดยทั่วไปแล้วคุณจะมีระยะเวลาในการตอบกลับ (โดยปกติ  87 วัน) ถ้าคุณไม่ส่งหลักฐานตามคำขอนั้น หรือไม่กระทำตามคำขอภายในเวลาที่กำหนด คดีของคุณจะถูกปิดและถูกยกเลิก

Although responding to a request… แม้ว่าการตอบรับคำขอนั้นจะง่ายและตรงไปตรงมา แต่สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึง คือ 1. ส่งหลักฐานทั้งหมดตามคำขอ และ 2. ทำการส่งหลักฐานนั้นตามคำขอก่อนเวลาที่กำหนด เพื่อความแน่นอนและปลอดภัยควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อตรวจสอบและทบทวนเอกสารว่าคุณมีหลักฐานทั้งหมดตามคำขอก่อนที่จะทำการยื่นส่ง


Replace Green Card (Lost, Stolen or Incorrect Info): การขอหลักฐานทดแทน ( กรณีสูญหาย ถูกขโมย หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง )
A green card can be replaced if lost… ถ้าหลักฐานสูญหาย ถูกขโมย หรือมีความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง เราสามารถขอหลักฐานใหม่ทดแทนได้ เช่น ถ้าคุณได้รับใบเขียวและพบว่ามีการสะกดชื่อผิด คุณสามารถร้องขอใบเขียวใบใหม่ทดแทนได้ การสะกดผิดที่พบในใบเขียวนี้จะนำมาซึ่งความยุ่งยากในการรับผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การขอมีใบขับขี่ หรือ บัตรประจำตัว เหตุผลอีกประการหนึ่งในการขอใบเขียวทดแทน คือ เมื่อได้รับใบเขียวแล้ว คุณทำการเปลี่ยนชื่อ คุณต้องทำการยื่นขอใบเขียวใบใหม่ทดแทนที่แสดงชื่อใหม่ของคุณ


Deportation / Removal Defense: การป้องกันการถูกเนรเทศออกนอกประเทศ
Any violation of one’s status…การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎใดๆ ของผู้มีสถานะใดก็ตามในสหรัฐจะส่งผลต่อการเพิกถอนสิทธิ์การอยู่อาศัยทันที เช่น การเข้าประเทศโดยไม่ได้รับการตรวจสอบ (ผิดกฎหมาย) หรือภายใต้พฤติกรรมที่ไม่จริงใจ ไม่รักษาสถานภาพของผู้อาศัยชั่วคราว (เช่น ปล่อยให้วีซ่า B-2 หมดอายุ) การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธ และ การลักลอบขนส่งสินค้า เป็นต้น

If you have received…หากคุณได้รับ “Notice to Appear” (NTA) การดำเนินการอย่างเป็นทางการได้เริ่มขึ้นแล้ว และคุณควรจะต้องหาที่ปรึกษาด้านกฎหมายอย่างรวดเร็วที่สุด สำนักงานนี้มีตัวอย่างลูกค้าจำนวนมากทั้งที่ถูกส่งต่อมาจากทนายคนอื่นๆ และทั้งที่ถูกปฏิเสธจากสำนักงานอื่นมาแล้ว

Please call to … กรุณาโทรมาทำการนัดหมาย เพื่อเราจะสามารถพิจารณากรณีของคุณและหาหนทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณ


Legal Representation: ตัวแทนด้านกฎหมาย
We are available to represent… เราสามารถเป็นตัวแทนด้านกฎหมายในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการ immigration ได้ ไม่ว่าคุณจะมีทนายดูแลคดีของคุณอยู่หรือไม่ หากคุณมีเหตุผลบางประการที่ต้องการยกเลิกบริการของทนายนั้นๆ เราสามารถช่วยคุณได้ ติดต่อที่สำนักงานของเราแล้วจะพบว่าเราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร


*For Attorneys*: สำหรับทนายความ
We also provide outsourcing/legal support services… เรายังให้บริการแก่ทนายความท่านอื่นๆ หากท่านต้องการให้สำนักงานเราช่วยเหลือในเรื่อง immigration หรือ มอบคดีให้เราทำต่อ กรุณาติดต่อกับทนายความโจอี้โดยตรง

Adjustment of Status: ใบเขียว

Green Card Renewal (2 year conditional & 10 year extensions): การต่ออายุใบเขียว (2 ปี และ 10 ปี)

Fiancé Visa (K-1) and Children of Fiancé Visa (K-2): วีซ่าคู่หมั้น (K-1) และวีซ่าบุตรของคู่หมั้น (K-2)

OTHER LEGAL SERVICES

บริการด้านกฎหมายอย่างอื่น
สำนักงานกฎหมายของเรา ไม่ได้ดำเนินคดี แคคดีีอิมมิเกรชั่น
พวกเราได้รับใบอนุญาตว่าความของรัฐแคลิฟอเนีย และพร้อมให้ความช่วยเหลือและบริการดังนี้:
We are fully licensed in California to also provide assistance and representation services in:
                                
                            
กฎหมายธุรกิจ / Business Law
กฎหมายครอบครัว / Family Law
กฎหมายทรัพย์สิน / Property
กฎหมายแพ่ง และดคีเล็กน้อย / Civil & Small Claims Assistance
การยับยั้งการฟ้องร้อง / Preventative Law
กรุณาติดต่อเราถ้าคุณต้องการรับคำปรึกษา
Please contact us to see if we can assist you.

DOCUMENT TRANSLATIONS

แปลเอกสาร
ออฟฟิศของเราให้บริการแปลเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารทั่วไป, ธุรกิจ, เอกสารราชการ, และ เอกสารสำคัญอื่นๆ ที่คุณจำเป็นต้องแปล ผู้แปลเอกสารของเราจบการศึกษาระดับสูงจากประเทศไทยซึ่งคุณมั่นใจได้ว่าเอกสารจะได้รับการแปลอย่างมีคุณภาพ
(Our office also offers document translation services for daily, business, government, and other official documents you may need translated. Our Thai translators have graduated at the highest levels in Thailand and you can rest assured that our service is top-notch. Translation of documents have been used in the past for Immigration, Court, Wills & Trusts, and general purposes.)


ใบสูติบัตรไทย / Birth Certificates
เอกสารรับรองการเกิด / Acknowledgment of Births
ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ / Certificate of Name Changes
ใบหย่า / Divorce Documents
ใบมรณะบัตร / Death Certificates
พินัยกรรม / Wills & Trusts , Estate Plans
สัญญาต่างๆ / Contracts
สัญญาก่อนสมรส / Prenuptial Marital Agreements
จดหมายรัก จดหมายและเอกสารส่วนตัวอื่นๆ / Love Letters and Many, many other personal types of documents
โปรดระวัง!
ข้อมูลต่อไปนี้มาจากประสบการณ์ซึ่งผมพบกับลูกค้าที่ผ่านมา ผมนำเสนอสำหรับเป็นคำแนะนำเพื่อว่าผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จะได้เข้าใจถึงสิ่งที่ควรระวัง ได้แก่
Words of Caution from Me to You...
The following are based on experiences that I have had with past clients. I am publishing them now to alert visitors so they understand what to be cautious about and what to look out for.
1) จงระวังผู้ที่คุณไว้วางใจให้ดำเนินเรื่อง Immigration ของคุณ
คุณต้องรู้ว่าการตัดสินใจทุกอย่างนั้นจะมีผลลัพธ์ตามมา โดยเฉพาะในเรื่องของ
immigration นี้คุณต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง ผมเคยได้ยินเรื่องราวไม่ดีเกี่ยวกับคนที่ติดต่อให้ผู้ไม่มีใบรับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินเรื่อง immigration ให้ คนหนึ่งเอาเงินลูกความและหายตัวไป อีกคนหนึ่งส่งเรื่องให้ลูกความแล้วถูกปฏิเสธโดย immigration เพราะเนื่องจากความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน ผมมีลูกความคนหนึ่งได้รับใบเขียวมาแล้ว 30 ปี และคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะขอสัญชาติอเมริกัน จึงได้ทำการจ้างทนายคนหนึ่ง แต่ทนายคนนั้นทำเรื่องให้เขาโดยไม่ได้ดูประวัติเดิมของเขาเลย USCIS ปฏิเสธใบสมัครนั้น ถอดถอนใบเขียว และให้ออกจากสหรัฐ ทั้งๆ ที่เขาอาศัยอยู่มานานถึง 30 ปีแล้ว (แม้ว่ากรณีนี้จะให้ทนายเป็นผู้ดำเนินการ คุณยังต้องควรระวังให้ดี) สิ่งที่คุณและผู้ดำเนินเรื่องของคุณตัดสินใจนั้นจะมีผลในระยะยาว จงแน่ใจว่าคุณพร้อมเผชิญกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

เพียงทนายที่มีใบอนุญาตหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเป็นตัวแทนและมีอำนาจในการดำเนินการให้คุณได้จงระวังผู้ที่กล่าวถึงดังต่อไปนี้

a) Non-Attorneys: ผู้ที่ไม่ใช่ทนาย ซึ่งรวมถึง Notaries, Legal Assistants, Paralegals บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถเป็นตัวแทนด้านกฏหมายให้คุณได้ พวกเขามีหน้าที่ในการกรอกเอกสารบางอย่างให้คุณเท่านั้น ถ้า immigration ติดต่อมาในกรณีของคุณ พวกเขาจะไม่สามารถตอบคำถามแทนคุณได้ หากมีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะปรากฎตัวขึ้นในฐานะทนายของคุณได้ พวกเขาจะไปกับคุณได้ในฐานะล่ามเท่านั้น

b) Meet at Their Office: คุณสามารถเจอเขาที่สำนักงานได้ไหม ผู้ที่คุณกำลังคิดจะจ้างเขานั้นมีสำนักงานของตนเองหรือไม่ หรือเขาไปพบคุณตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ ถ้าคุณพบเขาตามสถานที่เหล่านี้ โปรดระวัง พวกเขาไม่ใช่ผู้ที่เราไว้ใจได้ (อ้อ...ผมคิดว่าผมเป็นทนายเพียงคนเดียวที่ทำแบบนั้น บางโอกาสผมจะไปพบลูกความของผมตามสถานที่เหล่านี้ เพราะผมรู้จักลูกความของผมมาหลายปีแล้ว)

2) อย่าให้เงินมาเป็นตัวตัดสินใจของคุณ

แม้ว่าราคาที่ผมตั้งไว้เป็นค่าบริการนั้นจะไม่สูงนัก และคิดว่าลูกความจะสามารถจ่ายได้ แต่ผมเข้าใจว่ายังมีบางแห่งที่มีราคาถูกกว่า (ทั้งที่เป็นทนายและไม่ใช่ทนาย) สิ่งที่คุณจะต้องจำไว้คือการบริการที่ถูกกฎหมายและมีคุณภาพนั้นจะมีราคาที่สมเหตุสมผลเสมอ อย่าเลือกใช้บริการเพราะเพียงแค่ราคาถูกเท่านั้น แต่เหตุผลที่เลือกบริการนั้นควรเป็นเพราะว่าได้รับการบริการที่ดีกว่า ขยันเสาะหาข้อมูล อย่าเสี่ยงกับสิ่งที่สำคัญมากเช่นเรื่อง
immigration เพียงเพราะว่าคุณต้องการจะประหยัดเงิน หลายครั้งที่ลูกความเลือกใช้บริการที่ถูกกว่ากับผู้ที่ไม่ใช่ทนายแต่ต้องลงเอยด้วยการจ่ายเงินที่มากกว่า ถ้าคุณโชคดีคดีเหล่านั้นอาจสามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าไม่ ทนายคนใดจะไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เลยจากสิ่งที่เกิดขึ้น

ดังนั้น ควรเลือกใช้บริการของทนาย ทนายคนใดก็ได้ พวกเรายึดมั่นอยู่กับกฎข้อบังคับ เรารู้กฎหมาย ให้เชื่อที่ผมพูด การจ่ายเงินเพียงเล็กน้อย แต่คุณจะได้รับอะไรที่มากกว่านั้นมาก วางใจได้ว่าคดีของคุณจะดำเนินไปอย่างถูกต้องโดยผมหรือทนายคนอื่นๆ (ไม่ใช่ทนายจำพวกที่ผมได้กล่าวถึงมาแล้ว!)

3) ใบเขียว 2 ปี ของคุณสามารถต่ออายุได้ แม้ว่าคุณจะหย่าแล้ว หรือไม่ได้แต่งงานอยู่กับคู่สมรสคนเดิม

ดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดไปเล็กน้อยในสังคมคนเอเชีย (ไทย ลาว เวียดนาม ฯลฯ) ว่าคุณจะต้องแต่งงานอยู่กับคู่สมรสคนเดิมเพื่อที่จะได้รับใบเขียว 10 ปี ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง คนจำนวนมากจะต้องทนอยู่กับการแต่งงานกับคนที่พวกเขาไม่ได้รักอีกต่อไปแล้ว ซึ่งต้องรักษาสถานภาพสมรสเพียงแค่ต้องการใบเขียว 10 ปีเท่านั้น! ในความเป็นจริงแล้ว กฎหมายสหรัฐอนุญาตให้คนที่ไม่อยู่ในสถานภาพแต่งงานยื่นคำร้องในการถอดถอนเงื่อนไขใบเขียว 2 ปี ได้ ผมดำเนินการมาหลายครั้งแล้วในกรณีแบบนี้ ดังนั้นผมจึงสามารถยืนยันได้ว่ามันสามารถทำได้ (กรุณาอ่านจดหมายด้านล่างที่มาจากลูกความของผมคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เพื่อยืนยันความจริง)

4) ประกันชีวิตไม่จำเป็นในการต่ออายุใบเขียว

การมีประกันชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่คุณไม่ควรทำประกันเพียงเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับ
immigration เท่านั้น นอกจากจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้ว นั่นยังเป็นการหลอกลวงอีกด้วย มีคู่สมรสชาวอเมริกันจำนวนมากที่แต่งงานมาแล้ว 10-20-30 ปี แต่ยังไม่มีประกันชีวิต! ประกันชีวิตเป็นเพียงหลักฐานหนึ่งที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจในการสมรสนั้น แต่ไม่ใช่เป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียว หลายคนที่บอกถึงการทำประกันชีวิตนั้นอาจจะคิดเองแบบผิดๆ หรือมีเจตนาอื่นแอบแฝง ซึ่งคุณควรพิจารณาให้ดีถึงวัตถุประสงค์ในการทำประกันชีวิต
(1) Be careful Who You Trust To Handle Your Immigration Issues.
You have to know that for every decision, there is a consequence. In the area of immigration, this is especially important to remember. I have heard horror stories about people going to non-attorneys to process their immigration cases. From one guy stealing their money and disappearing, to another submitting the cleint's case and having it rejected by immigration for incompleteness. I've even had one client who had his greencard for 30 years. Decided it was time to apply for citizenship and hired the wrong attorney. The attorney filed the case without looking at this client's case history. USCIS rejected the application and went further as to seek revocation of the greencard and removal from the US!!! Yes, after 30 years of living here!!! (Although this case involved an attorney, you still have to be careful!) The decisions that you and the person handling your case make, will have far-reaching consequences. Be sure you are willing to live with the results.

Only a licensed attorney or an accredited organization is competent to handle and legally represent you. Be Cautious of:

a) NON-Attorneys include Notaries, Legal Assistants, Paralegals - these people cannot legally represent you. For the most part, assistants and parallegals can only assist you, meaning they can only fill out forms at your specific instruction; that's it! If immigration contacts you regarding your case, they can not answer for you. As for interviews, these people cannot appear on your behalf as your attorney; if they do go, they do so as your "translator". Only an attorney can legally represent you and handle all aspects of your case.

b) Meet at their Office - Does the person you are hiring have an office? Or are they meeting you at a local restaurant, coffee shop, etc? If so, be careful - most likely, they are not legit. (By the way, as I know, I'm the only attorney that does this. Occassionally I will travel to meet clients but that's because I have known my clients for many years and have established a great relationship with them.) 

2) Don't Let Money Be The Only Factor You Consider.
Although I price my services competitively, and think they are affordable, I understand that there are others out there with "cheaper" prices (this includes both attorneys and non-attorneys). What you should know is that there is a premium set on quality legal service. Please don't make the mistake of partaking of someone's services just because they are cheaper! Retain them because they are better! Do your due diliegence and research them. Ask your friends if they could recommend someone. Don't risk something so important as immigration just because you want to save a little money. Many times, those that do choose to go the cheaper route (as with a non-attorney), end up paying more at the end when a problem comes up. If they're lucky, these cases can be fixed. If not, there's nothing any attorney can do to fix what has already been broken!

Please consult with an attorney! Any attorney. We are bound by certain rules and regulations. We know the law. We are required to keep up with the most recent changes in the law. Trust me when I say, by paying just a little more, you will be getting A LOT more! Rest assured that your case will be handled correctly by me, and most other attorneys (except of course, for that one attorney I was referring to above).

3) 2 Year Conditional Green Card Holders Can Renew Even If Divorced and No Longer Married to their ex-US Citizen Spouse!
Apparently there is a misconception out there in the asian community (Thai, Laos, Vietnamese, etc) that you have to remain married to your US Citizen spouse in order to remove conditions on your 2 year green card and get your 10 year green card. This is absolutely not true! If it was, many people would have to endure being married to someone they no longer love and want to be married to just to get their 10 year green card! The truth is, Federal law allows single petitioners to file for removal of conditions, provided they apply for a waiver of the joint filing requirement. I have done this many times before so it can be done. (To read an actual letter by one of my clients regarding this very issue, visit my Testimonials page in the Navigation bar on the top).

4) Life Insurance is Not Required for You to Renew Your Greencard.
Having life insurance is good for your future plans, but you should not go out and acquire it just for the sake of having it for immigration purposes. Not only is that fraudulent, it isn't necessary. There are countless married couples where both husband and wives are U.S. citizens, have been married 10-20-30 years, yet do not have life insurance! Although life insurance is just one example of evidence tending to show a bona fide marital relationship, it is not the only one. Many people who tell you that you need life insurance are either (1) misinformed themselves or (2) have ulterior motives like seeking to gain a monetary 'kick-back' from the referral. Again, life insurance is not a requirement for you to renew your greencard.


5) There is No "Wait Period" Before You Can Remarry.
You have the right to remarry if you so choose. In California and most states, there is NO "waiting period" between being divorced and getting a marriage license.  For example, let's say your divorce is official or finalized on the 1st of January, in California, you can apply for your marriage license on the 2nd of January - YES, the very next day! And if you go somewhere that has 'same day marriage license and ceremony', you can get the license and marry your significant other right away that same day! (Note: Except for states like Florida, Nebraska, Texas and a few others, for the most part, most states don't have any restrictions). I usually hear this question in the context related to immigration - so in that sense, no, you can remarry right away if you want to.  

LINKS